top of page
Fra boring til vandhane

Vandværket indvinder grundvand, der dannes i et område, der strækker sig fra vandværkets boringer mellem Tulstrup og Alsønderup, mod øst over Bendstrup og Vester Strødam til
Grib Skov.

Vandværket har tre boringer, hvor nedsænkede pumper henter grundvand fra de vandførende lag, som er beliggende 50 – 90 meter under terræn. Vandet, der oppumpes,
er 50 år gammelt eller ældre.

På vandværket bliver vandet først beluftet meget kraftigt og herefter filtreret. Ved denne proces fjernes ildelugtende gasser samt jern- og manganforbindelser fra grundvandet.

Vandet opnår efter denne behandling drikkevandskvalitet og opbevares i værkets rentvandsbeholder. Rentvandsbeholderen fungerer som et lager til udligning af den naturlige variation, der er i forbruget af drikkevand.

Pumpeanlægget består af 4 pumper. De pumper vandet fra værkets rentvandsbeholder til forsyningsledningerne. Vandtrykket og udpumpningen af vand tilpasses det aktuelle behov.

Vandet transporteres i forsyningsområdet i et rørsystem, som er placeret i vejene. Fra dette rørsystem forsynes hver enkelt forbruger gennem vandværkets tilkoblede stikledning og forbrugerens egen jordledning frem til vandhanerne.

Indvindingsmængder og vandforbrug

Vandværket har ret til at indvinde 150.000 m3 pr år.
Indvindingen er gennem de seneste 15 – 20 år faldet til det nuværende niveau på ca. 105.000 m3 pr år.
Vandforbruget er ca. 95.000 m3 pr. år. dette svarer til et forbrug på 40-45 m3 
pr person pr år.

Vandkvalitet

Kvaliteten af drikkevandet kan betegnes som god. Vandet er klart, har en god smag og der er ikke fundet miljøfremmede stoffer i vandet.

Vandet er middel til temmelig hårdt.. Hårdhedsgraden er ca. 15 odH.

Vandkvaliteten (drikkevandet) bliver rutinemæssigt kontrolleret 6 gange hvert år, heraf bliver der:
 

• 3 gange udføres en begrænset kontrol på ledningsnettet,

• 1 gang begrænset kontrol m/uorganiske stoffer på ledningsnettet,

• 1 gang normal kontrol på vandværket og

• 1 gang en udvidet kontrol m/ organiske stoffer på vandværket.
 

Kontrollen udføres i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg og efter aftale med Hillerød Kommunen. Resultaterne indberettes til kommunen.

Drikkevandsanalyserne viser, at vandet overholder Miljøstyrelsens krav til vandkvaliteten. Dog kan der en gang imellem forekomme tilfælde med mindre overskridelser af kravene.

Grundvandet fra vandværkets tre indvindingsboringer bliver kontrolleret hvert fjerde år. Undersøgelsen omfatter en række naturligt forekommende stoffer samt miljøfremmede stoffer som pesticider, oliestoffer og chlorede opløsningsmidler. Der er ikke fundet miljøfremmede stoffer, og der er ikke tegn på, at vandet fra boringerne på nuværende tidspunkt er påvirket af forureninger.

Vandkvalitets analyser Alsønderup Vandværk
On-line data fra GEUS
Her finder du resultaterne af alle vandkvalitets prøver fra
Alsønderup Vandværk.
bottom of page