Ejerskifte
 

Ved køb af ejendom i forsyningsområdet skal den nye ejer meddele ejerskiftet til vandværkets regnskabsfører.
Meddelelsen om ejerskifte skal indeholde oplysninger om navn på den/de nye ejer/ejere, ejendommens adresse og dato for ejerskiftet.
 

Det er ejernes ansvar selv at aflæse vandmåler og foretage den indbyrdes fordeling af betaling. Oplysninger om den sidst indberettede måleraflæsning samt værkets eventuelle tilgodehavender fås ved henvendelse til værkets regnskabsfører.
 

Takstblad, vandværkets vedtægter samt vandforsyningsregulativet kan rekvireres hos bestyrelsesformanden eller regnskabsføreren

Vandværkskontoret
E-mail: administration@alsonderupvand.dk

Kontakt:

© 2020 Alsønderup vandværk • Hillerødvej 16 • Tulstrup •3400 Hillerød