top of page

Aflæsning og kontrol af vandmålere

Årlig aflæsning af forbruget

Vandmåleren skal aflæses hvert år ved årsskiftet, og resultatet skal meddeles vandværket ved:

• enten at taste måleraflæsningen direkte til vandværket via internettet, benyt link her på siden

• eller at taste måleraflæsningen direkte til vandværket ved at ringe på tlf.: 87 33 32 31 og følge vejledningen i telefonen.   Telefonen er kun åben i indberetningsperioden.

• eller udfylde det fremsendte selvaflæsningskortet og sende dette til vandværket med posten.

Vandværket ser helst, at man benytter Internet/telefon tast-selvsystemet, da det giver den mindste administration for vandværket.
Indtastning på Internet, telefonen eller returnering af selvaflæsningskortet skal ske senest den 5. januar i det år der efterfølger forbrugsåret. Modtager vandværket selvaflæsningen efter denne dato eller modtages selvaflæsningen ikke, vil der blive opkrævet administrationsgebyr jvf. takstbladet.

Løbende kontrol med forbruget

Vi anbefaler at vandforbruget kontrolleres mindst en gang om måneden, idet betaling for et forbrug ud over det normale bl. a., som følge af utætte installationer, skal betales af grundejeren. Normalt dækker forsikringen ikke denne udgift.

Det er grundejernes ansvar, at kontrollere vandforbruget løbende, ved et unormalt forbrug straks at søge årsagen til dette og udbedre evt. utætheder på installationerne.

Det er vandmålerens visning, som er afgørende for, hvor meget vand man skal betale for. Dette grundlag for beregningen kan kun ændres, såfremt vandmåleren ikke måler korrekt, er gået helt i stå eller der er utætheder på ejendomens jordledning, der fører frem til måleren.

Er du i tvivl om vandmåleren måler korrekt, skal du rette henvendelse til vandværket, og du kan forlange, at måleren bliver kontrolleret af en uvildig instans. Er der fejl på måleren afholder vandværket udgiften til kontrollen, men måler vandmåleren korrekt er det dig, som skal afholde udgiften til kontrollen. Hvis der er fejl på vandmåleren eller utæt jordledning, vil vandværket sammen med dig skønne et vandforbrug, som bliver grundlag for en ny vandregning.

Vandværkets kontrol af vandmålerne

I henhold til Erhvervsfremmestyrelsens regler fører vandværket kontrol med vandmålerene med det formål at sikre at vandmålerne måler tilstrækkelig præcist. Kontrollen gennemføres i overensstemmelse med det vedtagne kontrolsystem. Nærmere beskrivelse af kontrolsystemet kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformanden.

bottom of page